24 Maart 2023
Please wait while JT SlideShow is loading images...
DINAGASDINAK EIDINAK hpDINAK GEDINAK DWDINAK SWDINAK SIP

Technische informatie

Informatie en Privacybeleid

Ter naleving van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en van Elektronische Handel informeert DINAK, S.A. u over het volgende:

- De handelsnaam is DINAK, S.A. 

- Het btw-nummer is A36948438

- Het telefoonnummer is 986.452.526

- Het bedrijf is gevestigd in Camiño do Laranxo 19, 36216 - Vigo (Pontevedra)

- Het is ingeschreven in het Handelsregister van Pontevedra, blad PO-36811, Boek 3051.

- Het bedrijf heeft het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die verbonden zijn aan deze website voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016


betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van


persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens  en de overige geldige wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

DINAK, S.A.

Btw-nummer: A36948438

Adres: Camiño Do Laranxo 19, 36216 Vigo (Pontevedra)

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

1.-Het beheren van het sturen van de gevraagde informatie via het beschikbare e-mailadres in het onderdeel delegaties van de website.

2.-Het beheren van via het onderdeel Vacatures per e-mail ontvangen cv´s .

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zullen worden bewaard zolang nodig is voor de juiste levering van de geboden dienst, alsmede om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die daaruit zouden kunnen voortvloeien en alle andere wettelijke vereisten.

Wat is de legitimering voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de wettelijke relatie tussen de partijen en/of uw toestemming.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Worden er gegevens overgedragen naar derde landen?

Er vindt geen internationale gegevensuitwisseling plaats.

Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

    - Inzage: het recht om bevestiging te ontvangen over of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken b, om te weten welke, waarvoor ze gebruikt worden, hoe lang ze zullen worden bewaard, de herkomst daarvan en of deze aan derden zijn of zullen worden doorgegeven.

    - Rectificatie: het recht om te verzoeken om onjuiste gegevens te rectificeren en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

    - Verwijderen: het recht om te verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen indien deze onjuist of overbodig zijn of niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarmee zij zijn verzameld, waaronder het recht om te worden vergeten.

    - Verzet: het recht om zich onder bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of om te verzoeken deze verwerking te stoppen.

    - Beperking van de verwerking: het recht om onder bepaalde wettelijk vastgestelde omstandigheden te verzoeken om uw gegevens niet verder te verwerken dan het louter bewaren daarvan.

    - Portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerd formaat dat algemeen gebruikt wordt en machineleesbaar is te ontvangen en om deze te kunnen overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dat technisch mogelijk is.

Kunt u uw toestemming intrekken?

U heeft de mogelijkheid en het recht om uw toestemming die u op een bepaald moment heeft gegeven voor een bepaald doel in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen uitwerking op de wettigheid van de gegevensverwerking voordat de toestemming werd ingetrokken..

Waar kunt u uw rechten uitoefenen?

U dient u rechten schriftelijk uit te oefenen onder het meezenden van een fotokopie van uw legitimatiebewijs en deze te richten aan het eerder vermelde adres. U kunt ook gebruik maken van de modellen voor het uitoefenen van de rechten die u kunt afhalen bij onze faciliteiten. Voor meer informatie: www.agpd.es

Recht op het indienen van een klacht voor een toezichthoudende autoriteit: Indien uw rechten niet zijn gerespecteerd kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) gevestigd in de Calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid of de elektronische website gebruiken: https://sedeagpd.gob.

In beide gevallen dient u de vereiste documentatie in te dienen.